GO TO BRAND 3.3.3

Tytuł projektu:

Promocja marki ELASTIK na rynkach perspektywicznych.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na zagranicznych rynkach(w tym na rynkach perspektywicznych- Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Ukrainie) innowacyjną folię zabezpieczająco dedykowaną dla podmiotów z branży budowlanej, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki. Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży. Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 6;

– Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 015 758,30 PLN;

– Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 819 999,82 PLN..

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 625 947,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 432 565,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.08.2017 – 31.12.2019